Prosjekt

Bergen-Arna

Bergen-Arna er den mest trafikkerte enkeltspora strekninga i Nord-Europa. Kapasiteten er maksimalt utnytta og Ulrikstunnelen er dermed den største flaskehalsen på Bergensbanen både for gods- og persontransport. Bygginga av dobbelspor på strekninga vil gje dobbel kapasitet, høgare fart, betre sikring og ein meir fleksibel ruteplan.

Arna-Voss

Arbeidet med konseptval for ei ny jernbanestrekning mellom Arna og Voss starta i 2012. I 2014 vart KVU-rapporten overlevert departementet, og i 2015 landa regjeringa ned på eit konseptval. Byggestart for den første strekninga, Arna-Vaksdal kan komme i 2024. 

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen er namnet på indre InterCity strekning mellom Sandvika og Hønefoss. Ringeriksbanen er under utgreiing, med ein ambisjon om byggestart i 2021/22.