Fagfolk har ikke alltid de beste svarene på hvilke prosjekter som bør prioriteres.

Vei- og baneutbyggingsprosjekter i Norge prioriteres samlet av Stortinget i Nasjonal transportplan. Da ser man på pris, nytte for samfunnet og hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre.

Det er klare regler for hvordan utredningene skal gjennomføres.

En viktig forutsetning er at antall reisende skal ta utgangspunkt i SSBs middelalternativ for befolkningsutvikling. Begrunnelsen er at man ikke skal la seg friste til ønsketenkning i iveren etter å få realisert et prosjekt.

Med grunnlag i disse tallene forutsetter man at det ikke vil flytte flere til Hønefoss dersom Ringeriksbanen bygges. Det er en grov undervurdering av samfunnsnytten, og av hvor stor kapasitet det er behov for.

Les meir