Arbeider fortsatt for oppstart av Ringeriksbanen i 2021/ 2022

Solveig Vestenfor, rådsordfører Regionrådet for Hallingdal/ ordfører Ål kommune

Dag Henaug, nestleder Forum Nye Bergensbanen/ varaordfører Ringerike kommune

Hilde Magnusson, daglig leder Forum Nye Bergensbanen

Terje Dahlen, daglig leder Ringerike Næringsforening

Det er positivt at Regjeringen tar grep for å sikre realiseringen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Men vi vil fortsatt arbeide for oppstart av prosjektet i 2021/ 2022.

Representanter for Forum Nye Bergensbanen, Regionrådet for Hallingdal og Ringeriksregionen hadde fredag 5. mars et eget møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær John- Ragnar Aarset om Regjeringens forslag til prioritering av Ringeriksbanen/ E16 i ny Nasjonal Transportplan 2022-2033 (NTP).

På møtet ga Hareide og Aarset mer informasjon om bakgrunnen for Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) til Nye Veier AS.

Ifølge Hareide, vil en overføring av prosjektet til Nye Veier være en garanti for at Ringeriksbanen/ E16 endelig blir realisert. Han understreket at all politisk risiko på denne måten blir fjernet.

I et innlegg i bl.a. Hallingdølen 9.mars skrev Hareide også: «Det er så langt påløpt om lag 1,8 milliarder kroner til planlegging av fellesprosjektet. Prosessen har kommet såpass langt at det er mulig å legge frem et forslag til investeringsbeslutning for Stortinget i løpet av året».

Frem til sommeren skal Samferdselsdepartementet utforme en egen avtale med Nye Veier som skal sikre nødvendig prioritet av prosjektet, som en del av selskapets portefølje. Det vil i denne forbindelse også bli avtalefestet et tidspunkt for byggestart av Ringeriksbanen/ E16 innenfor et konkret tidsintervall, med oppstart og betydelige beløp i første periode av NTP.

Den vedtatte statlige planen for prosjektet ligger fast, og Hareide sa eksplisitt at det ikke vil bli endringer i planen som vil kreve nye konsekvensutredninger.

Gjennom overføringen av prosjektansvaret til Nye Veier, vil prosjektet – ifølge Hareide – være sikret årlige bevilgninger som ikke kan endres. På basis av de årlige bevilgninger som dermed følger med beslutningen, kan Nye Veier gjøre de nødvendige investeringer til prosjektet.

I et intervju med Aftenposten lørdag 6. mars, informerte Hareide om betydelige endringer av Regjeringens InterCity-prosjekt. Den såkalte Ytre InterCity-utbyggingen med dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden, og nye jernbanestasjoner i Hamar, Tønsberg, Sarpsborg og Fredrikstad, skyves ut i tid. Hovedårsaken til dette er betydelige kostnadsoverskridelser på flere jernbaneprosjekter som er under bygging.

Med milliardoverskridelsene på flere av de igangsatte jernbaneprosjektene, er det positivt at Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for prosjektet til Nye Veier – til tross for risiko for noe forsinket oppstart i forhold til våre forventninger.

Det aller viktigste for oss i denne situasjonen, er at Hareide og Regjeringen så klart garanterer for at Ringeriksbanen/ E16 nå endelig kommer.

Ut fra de opplysninger som Hareide ga oss i vårt møte, vil overføringen av ansvaret for Ringeriksbanen/ E16 til Nye Veier – sammen med den konkrete avtalen som Samferdselsdepartementet skal inngå med selskapet – redde prosjektet fra å nok en gang bli en fremtidig politisk kasteball. Vi oppfatter at både Hareide og Regjeringen har et sterkt ønske og en tydelig plan for å få gjennomført prosjektet.

Når dette er sagt, så er oppstart for Ringeriksbanen/ E16 blitt utsatt en rekke ganger. Både vår – og Stortingsflertallets – forventning har vært at oppstart endelig skal komme i 2021/ 2022. Vi har merket oss at flere av opposisjonspartiene i media fortsatt krever dette.

På denne bakgrunn forventer vi at Hareide og Samferdselsdepartementet i sin avtale med Nye Veier konkret tidfester en oppstart helt i starten av første periode av den nye NTP’en – og at det i avtalen forøvrig tilrettelegges for at dette kan skje.

Vi vil fortsatt jobbe for fullt med mål om oppstart av arbeidene i 2021/ 2022 som opprinnelig planlagt. Alt ligger tilrette for å klare dette, og en løsning med Nye Veier vil ikke være til hinder for det – forutsatt at kompetansen fra FRE16-prosjektet videreføres i ny organisasjon.