Etter at regjeringen med Stortingets tilslutning lovte byggestart for Ringeriksbanen i 2019, ble en skuffende utsettelse til 2021 begrunnet med at BaneNor hadde behov for noe mer tid for å sikre forsvarlig planlegging og gjennomføring. Reguleringsplan (statlig plan) er nå ferdig utarbeidet, i tråd med fremdriftsplanen, og det eneste som gjenstår er regjeringens beslutningsevne.

Vi forutsetter derfor at Bane Nors primære anbefaling om byggestart i 2021 følges opp av regjeringen slik Stortinget har forutsatt. Det skisserte alternativ om en ny utsettelse på 3 år er fullstendig uakseptabelt.

I forslaget fra Bane Nor skisseres også ny utsettelse av Arna – Stanghelle, som er landets mest
rasfarlige transportstrekning. Det er uforsvarlig.

Forum nye Bergensbanen vil også påpeke at Ringeriksbanen og Arna-Stanghelle er planlagt som fellesprosjekt for jernbane og veg. Dette særmerker disse prosjektene i forhold til andre nasjonale utbyggingsoppgaver. Utsettelser vil derfor også ramme hele 3 av landets 4 hovedvegforbindelser mellom øst og vest.

Nye utsettelser vil undergrave befolkningens tillit til vårt politiske og demokratiske system.

Hans-Erik Ringkjøb, styreleder Forum nye Bergensbanen (97138720)
Kjell Børre Hansen, nestleder Forum nye Bergensbanen (95752635)