K5 Voss-Arna

Ny veg og bane mellom Voss og Arna ser ikkje ut til å bli prioritert av Stortinget. Bergens Tidende melder at stortingsfleirtalet vil vedta ein merknad, der ein vil «snu alle steinar», og at det «hastar å komme igang med utbygginga.»

Det ser dessverre ut til at den nye jernbana får oppstart tidlegast i 2024, mot 2021 som lova. Dette til tross for at jernbaneprosjektet ikkje har blitt dyrare. Kostnaden på vegen gjer at bana vert utsatt. Det er derimot mogleg å benytte bompengefinansieringa til å framskunde vegen, slik at den kan få oppstart i 2022, mellom Arna og Trengereid.

Jernbana blir då liggande urørt i fleire år.

Dei ulike rashendingane dei siste åra har bevist for Stortinget at strekninga er livsfarleg, både på bana og på vegen. Det ser ut til at stortingsfleirtalet innser faren, og forstår kor utrygg strekninga er. At dei likevel veljer å utsetje utbygginga med moglegvis fleire år er trist. Det blir å basere seg på flaks, i håp om at det ikkje går ras den tida prosjektet vert utsett. Det er uansvarleg.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen ser ut til å få oppstart i 2021, og det legg òg denne fleirtalsmerknaden opp til. Det er i tråd med kva som er levert i stortingsmeldinga. Tidlegare lovnader har vore oppstart i 2019, og det er fortsatt ikkje gjort skikkeleg klart kvifor Ringeriksbanen vert utsatt i to år.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at E16 og Ringeriksbanen har blitt kraftig fremskyndet i NTP 2018–2029 sammenlignet med NTP 2014–2023. Konkret lå det inne 1,5 mrd. kroner til Ringeriksbanen, og 0 kroner til E16 i NTP 2014–2023. I NTP 2018–2029 er prosjektene fullfinansiert, og det ligger i den sammenlignbare perioden 2018–2023 om lag fire ganger så store statlige midler til Ringeriksbanen og mulighet til å bruke inntil 3,2 mrd. kroner i forskutterte bompenger på E16. Flertallet mener dette, kombinert med alle grep som er tatt for raskere planlegging, vil kunne bidra til å fremskynde prosjektet vesentlig sammenlignet med NTP 2014–2023, og bidra til å realisere byggestart i 2021.

 

Flertallet merker seg videre at Arbeiderpartiet i sine merknader mener NTP14-23 la til rette for byggestart i 2018. Som beskrevet over var finansieringen som lå til grunn i den meldingen ikke tilstrekkelig for å realisere dette.

 

Flertallet merker seg videre at Senterpartiet legger til grunn byggestart i 2019, men at de ikke setter av ekstra penger til dette i første planperiode. Gitt en byggetid på fem år vil det kreve om lag 4/5 av samlet prosjektkostnad finansiering innenfor perioden 2018–2023, og dette er ikke dekket inn i Senterpartiets forslag. Flertallet kan derfor ikke se hvordan denne lovnaden skal kunne holdes, uten at en rekke andre prosjekter settes i spill eller skyves langt ut i tid.

Partia vil òg vurdere ein ekstra stasjon på bana, i Bærum. Dette har tidlegare blitt vurdert frå fellesprosjektet si side, og ein landa då på å ikkje inkludere stoppet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen skal vurdere å etablere en stasjon på Avtjerna i Bærum mellom Sundvollen og Sandvika, slik at Ringeriksbanen utvikles for å ivareta regionens fremtidige behov.

Nasjonal Transportplan vert handsama i Stortinget 19. juni.