Dette er seinare følgt opp av Regjeringa med planmidlar til Ringeriksbanen og med utgreiingsoppdrag til Jernbaneverket der det vert slått fast at Ringeriksbanen skal bli det fjerde beinet i InterCity satsinga på Austlandet og at det skal planleggast med byggestart så tidelg som mogeleg i perioden 2018-2013.

Jernbaneverket følgjer opp dette oppdraget med stor entusiasme. Prosjektorganisasjonen er på plass og utgreiingsarbeidet er i full gang. Den overordna prosjektplanen for Ringeriksbanen vart oversendt til Samferdselsdepartementet 1. februar, og første delleveranse vart levert til departementet 15. juni (sjå eiga sak).

På den viktige konferansen «Jernbaneforum 2014» som fann stad 18. mars i år fikk Ringeriksbanen stor merksemd. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opna konferansen med eit foredrag om ny jernbanepolitikk. Ringeriksbanen var det første konkret prosjektet han nemnde – og han var svært tydelg på at Ringeriksbanen er høgt prioritert av Regjeringa.

I det påfølgjande foredraget om Jernbaneverkets handlingsprogram, følgde jernbanedirektør Elisabeth Enger opp med: ”Vi i Jernbaneverket er innmari glade for at vi har fått i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen som det fjerde beinet i InterCity-satsingen”. Ho understreka vidare at Ringeriksbanen og ny bane mellom Voss og Bergen er nødvendige for å nå målet om ei køyretid på 4t min mellom Oslo og Bergen.

To dagar seinare arrangerte Jernbaneverket eit breitt informasjonsmøte på Sundvolden som «kick-off» for arbeidet med Ringeriksbanen. Her stilte alle dei sentrale planleggarane i den nyetablerte prosjektorganisasjonen for Ringeriksbanen. Engasjerte og høgt kompetente fagfolk. Ordførarane fra Bærum, Hole og Ringerike heldt innlegg om kommunane sine råd og forventninger til planarbeidet.