Alle vil jobbe vidare for ei opprusting av Vossebanen og for å byggje fleire og lengre kryssingsspor på Bergensbanen. Det er den gledelege oppsummeringa etter at Forum Nye Bergensbanen (FNB) har utfordra alle partia på kva ein vil gjere for Bergensbanen dei neste fire åra, seier Mona Haugland Hellesnes som er styreleiar i FNB.

Ved inngangen til valkampen sendte Forum Nye Bergensbanen brev til alle partia på Stortinget, der vi stilte fire avgjerande og konkrete spørsmål om satsing på Bergensbanen og Ringeriksbanen i den komande stortingsperioden.

– Vi  er nesten litt overvelda over kor klare og positive svar vi har fått. Her går dei fleste partia eit steg lenger og blir enda meir konkrete enn ein var i Nasjonal Transportplan i vår. Dersom alle held lovnadene sine, vil vi uavhengig av kven som kjem i regjering etter valet, få ei tydeleg framdrift i arbeidet med Ringeriksbanen og ei satsing på Bergensbanen, seier Mona Haugland Hellesnes.

Dette er spørsmåla til dei politiske partia:

 1. Vil de syte for at det blir sett av tilstrekkeleg med planmidlar for ferdig planlegging av Ringeriksbanen allereie i 2014 og dei nærmaste åra?
 2. Er de samd i at vi må ha eit klart mål om byggestart for Ringeriksbanen i 2018?
 3. Vil de ta initiativ til at det blir bygd nye og lengre kryssingsspor på Bergensbanen i perioden 2014-2017, slik at det blir mogleg å auke kapasiteten for trafikk på banen?
 4. Vil de syte for at forpliktinga frå NTP om 500 mill. til opprusting Bergen-Voss blir følgd opp, og at det blir timesruter Bergen-Voss, og at nye Vossebanen blir planlagt vidare slik at det kan gjerast vedtak om bygging i neste NTP?

Her er svara frå partia:

Alle partia vart bedt om at den som sendte svar på spørsmåla, måtte svare på vegne av heile partiet. Frå alle partia er det anten kome svar frå ein representant frå partileiinga eller frå transportpolitisk talsperson.

Gorm Kjernli, transportpolitisk talsmann Ap:

 1. Ja, Ap vil ha høy fremdrift i planlegging og utbygging av Ringeriksbanen. Vi har siden 2005 tredoblet jernbaneinvesteringene og tar derfor store steg i retning av en mer moderne jernbane. Med Nasjonal transportplan 2014 – 2023 vil vi øke jernbanebudsjettene ytterligere, blant annet for å ha en rask planlegging av Ringeriksbanen.
 2. Ja, Ringeriksbanen skal ha høy prioritet, og vi forutsetter at Ringeriksbanen planlegges slik at et mål om byggestart i 2018 er oppnåelig.
 3. Vi har gjennom to NTP-perioder vist at vi klarer å følge opp våre løfter for jernbanen. Det vil vi også gjøre i kommende periode, noe som er det viktigste grunnlaget for nye og lengre krysningsspor. Hvilke krysningsspor som skal bygges de neste fire årene vil Jernbaneverket komme med i sitt handlingsprogram. Vi vil sikre at våre løfter om økt kapasitet på Bergensbanen gjennomføres.
 4. Ja, vi vil sørge for å følge opp våre forpliktelser i NTP, inkludert opprusting Bergen – Voss som vil gjøre det mulig med tilnærmet jevn timesfrekvens på Vossebanen. Ap er også opptatt av at de som reiser med jernbanen får et enda bedre tilbud med nye tog, og har derfor bedt regjeringen nærmere vurdere dette behovet for blant annet Vossebanen.

Bård Hoksrud, transportpolitisk talsmann i FrP:

 1. Ja, dette støtter vi.
 2. Ja, gjerne før.
 3. Ja, dette har FrP foreslått allerede i inneværende NTP periode.
 4. Ja, FrP ønsker mer enn 500 mill. til en raskere investering og oppgradering av Bergensbanen.

Trond Helleland, transportpolitisk talsmann i Høgre:

 1. Ja, Høyre mener at dette må prioriteres slik at man kan få startet byggingen så snart som mulig.
 2. Ja, det er dette Høyre har skrevet i behandlingen av Nasjonal transportplan.
 3. Ja, Høyre mener at det må bygges flere lengre kryssingsspor flere steder i landet. Bergensbanen er landets viktigste godsforbindelse og kommer høyt opp på prioriteringslisten.
 4. Ja, dette vil Høyre arbeide for.

Audun Lysbakken, leiar i SV:

 1. Ja. SV vil sette av nok penger og holde høyt tempo i planleggingen av Ringeriksbanen.
 2. Ja. SV arbeider for byggestart så tidlig som mulig fra 2018, når det foreligger gode planer og beslutningsgrunnlag.
 3. Ja.  Bygging av nye og forlenging av eksisterende kryssingsspor på Bergensbanen er viktig for å overføre mer gods fra vogntog på utrygge veier til miljøvennlig jernbane.
 4. Ja, ja og ja. SV vil gjennomføre NTP og forslag fra NSB om å styrke Vossebanen: Det vil si innføre timesfrekvens med lokaltoget i kombinasjon med Bergensbanens regiontog så raskt som mulig, og skifte ut gamle tog med flunkende nye tog innen 2016.  SV velger ny jernbane i stedet for gigantiske motorveier og fjordkryssinger.  Derfor kan og vil vi prioritere fornuftige satsinger som kutter reisetida på Vossebanen og Bergensbanen.

Janne Sjelmo Nordås, transportpolitisk talskvinne i Senterpartiet:

 1. Ja, Senterpartiet står ved lovnaden i arbeidet med Nasjonal Transportplan, og vil sette av nok ressurser til å planlegge Ringeriksbanen så fort som det lar seg gjøre.
 2. Senterpartiet er enig i at det er en klar målsetting om byggestart av Ringeriksbanen i 2018!
 3. Senterpartiet vil jobbe for å øke kapasiteten på Bergensbanen ved blant annet å få på plass nye og lengre krysningsspor.
 4. Senterpartiet er spesielt opptatt av å følge opp Nasjonal Transportplan og vil jobbe for å sikre nødvendige økonomiske bevilgninger til dette arbeidet!

Knut Arild Hareide, leiar i KrF:

 1. Ja, KrF vil prioritere Ringeriksbanen. Vi er svært opptatt av å få realisert dette prosjektet. Derfor har vi og prioritert Ringeriksbanen i våre alternative budsjett flere år på rad.
 2. Ja! Nå må det startes reguleringsarbeid etter plan- og bygningsloven, slik at ambisjonsnivået for utbygging av Ringeriksbanen fremdeles kan være i henhold til NTP 2010–2019, med oppstart 2018.
 3. Ja, det er viktig å sørge for en forbedring av Bergensbanen blant annet med flere krysningsspor.
 4. Ja, dette er satsinger KrF vil prioritere.

Terje Breivik, nestleiar i Venstre:

 1. Ja, Venstre har løyvd 1,2 mrd. til Ringeriskbanen i første del av NTP.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja, Venstre har løyvd 900 mill. til Vossabanen i første del av NTP.